ေရတိမ္ဆိုဘာလို့ ခတ္လို့မရတာလဲ။

ေ​ရ​တိမ္ဆို​ခတ္မ​ရ​ၿ​ခ​င္း​အေ​ၾ​ကာ​င္းကေ​တာ​႔.. New V.Rohto ဟာ Vitamin အုပ္စု​၀​င္ျ​ဖ​စ္ၿ​ပီး မ်က္စိ​အား​ေ​ဆး​တ​စ္မ်ိ​ဳး​ၿ​ဖစ္ပါ​တ​ယ္။ မ်က္စိ​အား​ၿ​ဖ​ည္ Vitamin အမ်ား​စု​ဟာ ေ​ရ​တိမ္မ​ၿ​ဖ​စ္ေအာ​င္အန​ည္းင​ယ္
ကာ​ကြယ္နိုင္စြ​မ္းရွိ ေ​သာ္လ​ည္း ေ​ရ​တိမ္ရွိ​ေ​န​ပါ​က Vitamin အုပ္စု​၀င္မ်က္စိ​အား​ေ​ဆး​ကို​သံုးလွ်င္အ​ၿ​မင္အာ​ရံု​ကို​ပို​ၿ​ပီး​ေလ်ာ​ ႔က်ေ​စ​နို​င္ေ​သာ ေ​ၿ​ပာင္းၿ​ပန္အက်ိ​ဳး​သ​က္ ေ​ရာက္မွဳ​ေ​ၾ​ကာ​င့္ၿ​ဖစ္သ​ည္။
ထု​ိ​႔ေ​ၾ​ကာ​င့္ေ​ရ​တိမ္ရွိ​ေ​န​သည္ဟု သိ​ၿ​ပီး​ပါ​က New V.Rohto ကဲ​႔​သို​႔ေ​သာ Vitamin အုပ္စု​၀င္မ်က္စိ​အား​ေ​ဆးမ်ား ေ​ရွာ​င္ၾ​က​ဥ္ၿပီး မ်က္စိ​ဆရာ​၀​န္ျဖင့္တိုင္ပင္သ​င့္ပါ​သ​ည္။

၁၅နွစ္မွ ဘာလို့စခတ္လို့ရတာလဲ။

New V.Rohto ဟာ ၁​၅ နွစ္မွ​စ​ၿ​ပီး​ခတ္လို​႔​ရ​တယ္လို​႔​မ​ဟုတ္ပါ​ဘူး။ ၅ နွစ္ကေ​န​စ​ၿ​ပီး​ခတ္နု​ိင္ပါ​တ​ယ္။ New V.Rohto က မ်က္စိ​အား​ၿ​ဖ​ည္ Vitamin ၿ​ဖ​စ္ပီး မ်က္စိ​အား​န​ည္း ေ​ညာ​င္းညာ​ကိုက္ခဲ​မွဳ​ အတြ​က္
အထူး​ေ​ကာ​င္းေ​သာ​ေ​ၾ​ကာ​င့္ျဖစ္ပါ​တ​ယ္။ သို​႔ေ​သာ္သတိ​ၿ​ပဳ​ရ​မည္မွာ မ်က္စိ​ၿ​ပ​င္း ​ထန္စြာ​ထိ​ခိုက္မိ​ၿ​ပီး မ်​က္ၾ​ကည္လႊ​ာ​ပြ​န္း​ပဲ​႔​ဒဏ္ရာ​ရေ​နလ်ွ​င္ မည္သ​ည့္္အရြယ္အ​ဆို အသံုး​ၿ​ပဳ​ရန္မ​သ​င္႔ေ​ပ။ ထို​ဒဏ္ရာမ်ား
ေပ်ာက္က​င္းသြား​ၿ​ပီး​ဆိုလွ်​င္ ပံု​မွ​န္ျ​ပန္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​၍​ရ​ပါ​သ​ည္။

ေကာင္းတာကဘာလဲ မေကာင္းတာကဘာလဲ။ေရရွည္သံုးရင္ဘာျဖစ္နိုင္မလဲ။

NeV.Rotho မွာ​ေ​ကာ​င္း​တာ​ေ​တြ​ကေ​တာ​႔​အမ်ား​ၾ​ကီး​ပါ​ပဲ..။ မ်က္စိ​ကို​အၿ​မင္အာ​ရံု​ၾ​ကည္လင္ရံုမွ်​မက၊မ်က္လံုး​အိမ္ရွိ​ေ​သြး​ေ​ၾ​ကာ မ်ား​နီ​ရဲ​ၿ​ခ​င္း၊ မ်က္သား​တ​က္ျခ​င္း၊ ေ​ညာ​င္း​ညာ​ကိုက္ခဲ​ၿ​ခ​င္း၊ မ်က္လံုး​ေ​သြး
ေ​ၾ​ကာ​ေ​လးမ်ား​ဖြ​င္႔ေ​ပး​ၿ​ခင္း၊ မ်က္စိ​ယားယံ​ၿ​ခ​င္း၊ ခ​ရ​မ္းလြ​န္ေ​ရာ​င္ျခ​ည္ေၾ​ကာ​င့္ မ်က္စိ​အၿ​မ​င္ေ​၀​၀ါး​ၿ​ခ​င္း၊ မ်က္ရည္ပူ​နွ​င့္ မ်​က္ကပ္မွန္အတက္မ်ား​ၿ​ခ​င္း၊ အသက္အ​ရြယ္အ​ရေ​သာ္လ​ည္းေ​ကာ​င္း၊ ၿ​ပ​င္းထန္ေသာ
ေ​ရာ​ဂါ​ေ​ၾ​ကာ​င့္ေ​ဆး​ၿ​ပ​င္းမ်ား ေ​သာက္ရေ​သာ​ေ​ၾ​ကာ​င့္ေ​သာ္လ​ည္းေ​ကာ​င္း ရ​ရွိ​တ⁠တ္ေသာ မ်က္ရည္ခ​မ္း ေ​ၿ​ခာ​က္ေ​ရာ​ဂါမ်ား​ကို အထူး​ကာ​ကြ​ယ္ေ​ပး​ၿ​ပီး မ်​က္၀န္းအစို​ဓါတ္ကို ေ​ကာ​င္းစြာ​ ထိ​န္းသိမ္းႏိုင္စြမ္း
ရွိ​ၿ​ခ​င္းတို​႔​ပဲ ၿ​ဖစ္ပါ​တ​ယ္။
မေ​ကာ​င္းတဲ​႔​အခ်က္ဆို​တာ​ထ​က္ New V.Rohto eye drop ကို​သံုး​မည္ဆိုလွ်​င္ ေ​ရွာင္သ​င့္တဲ​႔​အခ်​က္ေ​လး​ေ​တြေ​တာ​႔​ရွိ​ပါ​တ​ယ္။ အဲ​ဒါ​ကေ​တာ​႔ New V.Rohto မ်က္စ​ဥ္း​ရယ္မွ မ​ဟုတ္ပါ​ဘူး။ အၿ​ခား
Chemical products ေ​တြ​မွာ လ​ည္းေ​ရွာင္သ​င့္တဲ​႔ အခ်က္ကေ​လး​ေ​တြ​ရွိ​ပါ​တ​ယ္။ ဒီ​ေ​တာ​႔ New V.Rohto eye drop ကို​သံုး​မည္ဆိုလွ်​င္မ်က္ကပ္မွန္တပ္သူမ်ား မ်က္ကပ္မွန္ခြ်​တ္​ပီး နာရီ​၀က္ခန္႔
္ေ​န​မွ အသံုး​ၿ​ပဳ​ သ​င့္ပါ​သ​ည္။ မ်က္ကပ္မွန္တပ္လ်က္နွ​င့္ New V.Rohto ခ​တ္၍​မ​ရ​ပါ။ မ်က္စိ​ခြဲ​စိတ္ထား​သူမ်ား ၆​လ နွင့္အထ​က္ဆရာ​၀န္ခြ​င့္ျပဳ ၿပီး​မွ ခတ္သ​င့္ပါ​သ​ည္။ မ်က္စိ​ခြဲ​ၿ​ပီး​ၿ​ပီးခ်​င္း ခ​တ္၍​မ​ရ​ပါ။
ေ​ရ​တိမ္ရွိ​သူမ်ား​ခတ္ရန္မ​သ​င့္ပါ။ ေ​ရွာင္သ​င့္သ​ည္အခ်က္မ်ား​ကို​ေ​သခ်ာ​စြာ လိုက္နာ​ေ​ရွာင္ရွား​ၿ​ပီး အသံုး​ၿ​ပဳလွ်​င္မေ​ကာ​င္းေ​သာ​အခ်က္ဆို​တာ New V.Rohto မ်က္စ​ဥ္းေ​ဆး​တြ​င္ မ​ရွိ​နို​င္ေ​တာ​႔​ပါ။
New V.Rohto မ်က္စ​ဥ္းေ​ဆး​ကို​အသံုး​ၿ​ပဳ​ၿ​ခ​င္းျဖင့္သင္က်​န္းမာ​ေပ်ာ္ရႊင္နု​ိင္ပါ​ေ​စ..။

Acnes Powder Lotion ကိုေဆးဆိုင္တစ္ဆိုင္မွာ ၀ယ္ခဲ့ပါတယ္။ဖြင့္ျပီး အသံုးမျပဳမီ ဘူးကိုလႈပ္ေနစဥ္မွာ အတြင္းမွာလံုး၀ေပါင္ဒါမႈန့္မပါပဲ ေရကဲ့သို့ အျကည္ေရာင္ပဲျဖစ္ေနပါတယ္။ဘယ္လုိဆက္လက္ အသံုးျပဳသင့္သလဲ အျကံေပးေစလိုပါတယ္။

အခု​လို​ၾ​ကား​ရ​တဲ​႔​စိတ္မေ​ကာ​င္း​ပါ​ဘူး။ ဒါ​ဟာ​သ​င့္ဆီ​က​ပထမ​ဦး​ဆံုး​ရ​တဲ​႔​ၿ​ဖစ္စဥ္ပဲ​ၿ​ဖစ္ပါ​တ​ယ္။ သ​င့္ရဲ​႕ Address နဲ​႔ ဖု​န္း​နံ​ပါ​တ္ေ​လးမ်ား​ေ​ပး​နိုင္မ​လား။ ငါ​တို​႔​ရဲ​႕ Sales rap က​သ​င့္ဆီ​က
ပ​စ​ၥ​ည္းကို​သြား​ယူ​ၿ​ပီး ၿ​ပန္လည္စ​စ္ေ​ဆး​ရန္အ​တြက္ပဲ ၿ​ဖစ္ပါ​တ​ယ္။ ခု​လို ပူး​ေ​ပါ​င္းပါ​၀​င္ေ​ပး​လို​႔ ေက်း​ဇူး​တင္ပါ​တ​ယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို​႔​က ယခု​သ​င္ေပး​ေ​သာ သ​တ​င္းအခ်က္အ​လက္မ်ား​ကို​ရံုးခ်ု​ုပ္သု​ိ​႔
တ​င္ျပေ​ပး​မ​ည္ ၿ​ဖ​စ္ၿပီး ရံုးခ်ဳပ္မွ သံုး​စြဲ​သူ​သို​႔​တိုက္ရိုက္ဆက္သြ​ယ​္​ၿ​ပီး Sample ကို​ရ​ယူ​နိုင္ရ​န္ျ​ဖစ္ပါ​တ​ယ္။

Erythromycin ကိုအရင္က၀က္ျခံကုသရန္ အတြက္ အသံုးျပဳခဲ့ေပမယ့္ ထိေရာက္မႈမရွိပါ။ACD ကို၀က္ျခံအတြက္ ေျပာင္းျပီးကုသျပီးေနာက္မ်က္နွာတြင္ ယားယံျပီးအလြန္ပူစပ္သကဲ့သို့ ခံစားရပါသည္။မည္သည့္ပစၥည္းက က်ြန္ုပ္ အေရျပားနွင့္ သင့္ေတာ္ျပီး အသံုးျပဳသင့္လဲသိပါရေစ။

အသား​အေ​ရ​ထိ​န္းပ​စ​ၥ​ည္းတစ္ခု​ခု​ကို အသံုး​ၿ​ပဳ ​ေ​တာ​႔​မည္ဆိုလ်​င္အသံုး​မ​ၿ​ပဳ​ မီ ဦး​စြာ​စ​မ္း​သပ္မႈ​ၿ​ပဳ​လုပ္ရ​န္လို​အပ္ပါ​သ​ည္။ အက​ယ္၍ သ​င့္အသား​အေ​ရ​တြ​င္ပံု​မွန္မ​ဟု​တ္ေသာ ၿ​ဖစ္စဥ္မ်ားၿ​ဖ​စ္ေ​ပ​ၚ​လာ​ပါ​က အသံုး​ၿ​ပဳ​ၿ​ခ​င္းကို ခ်က္ခ်င္္းး​ရပ္တ​န္႔ပါ။ ၀​က္ျခံ​ကို​အေ​ကာ​င္း​ဆံုး ကာ​ကြယ္ကု​သ​ရန္အ​တြ​က္Acnes Creamy wash ၿ​ဖ​င့္မ်က္နွာ​သစ္ပါ။ Acnes Oil solution ကို​အဆီ​ထိ​န္းရန္နွ​င့္ AC3N ကို ၀​က္ၿ​ခံ​ကု​သရ​န္အတြက္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​ၿ​ခ​င္းအထိ​ေ​ရာက္ဆံုး အာ​နိ​သင္ကို​ရ​ရွိ​ေ​စ​မ​ည္ျဖစ္ပါ​သ​ည္။ ၀​က္ၿ​ခံမ်ား​ေပ်ာက္က​င္္း​သြား​ပါ​က AC3N အသံုး​ၿ​ပဳ​ေ​န​ၿ​ခ​င္းက ရ​ပ္ၿ​ပီး Acnes Vitamin Cream ကို ၀​က္ျ​ခံ​ေ​ၾ​ကာ​င့္ပ်က္စီး​သြား​ေ​သာ ၿ​ပန္လ​ည္ေ​ကာ​င္းမြ​န္ေ​စ​ရန္အ​တြ​က္ ဆ​က​လက္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​နိုင္ပါ​သ​ည္။ ေက်​နပ္မႈ​အထူး​ရ​ရွိ​မည္ဟု​ေမွ်ာ္လ​င္ပါ​သ​ည္။

Acnes offensive cream ကိုဘယ္လိုအသံုးျပဳရမလဲ။

ခ​ရင္မ္ကို​အန​ည္း​ငယ္ယူ​ၿ​ပီး affected area မ်ား​သို​႔​လိ​မ္း​ပါ။ တ​စ္ေ​န​႔လ်​င္၂-၃ ၾ​ကိ​မ္ မ်က္နွာ​သ​စ္ၿ​ပီး​ေ​နာက္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​နို​င္ ပါ​သ​ည္​ပဳ​သ​င့္သလဲ​သိ​ပါ​ရေ​စ။

Acnes Oil Remover paper ကိဘယ္လိုအသံုးျပဳရမလဲ။

အဆီမ်ား​ေ​သာ T zone area (သို​႔) ေခြ်း​ေ​ပါက္မ်ား​ရွိ​ပိုလွ်ံ​ေ​နေသာ​အဆီမ်ား​နွ​င့္ဖုန္မ်ား​ကို​ဖယ္ရွား​နိုင္ရန္အ​တြက္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​နိုင္ပါ သ​ည္။ အခ်ိန္မေ​ရြး​အသံုး​ၿ​ပဳ​နိုင္ပါ​သ​ည္။

က်ြန္ုပ္ကအသားအေရ အဆီျပန္တဲ့ အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါတယ္။၀က္ျခံ မ်ားကိုဘယ္လိုကုသရမလဲဆိုတာကို ေက်းဇူးူျပဳျပီး ေျပာျပေပးပါ။

ဤ​အခ်​က္၃ ခ်က္ကို​လိုက္နာ​ေ​ဆာင္ရြက္သ​င့္ပါ​တ​ယ္။
၁. Acnes Foaming wash ကို ေခြ်း​ေ​ပါက္တြ​င​္း​ရွိ ဖုန္အ​ညစ္အေ​ၾ​ကးမ်ား​ကို​ဖယ္ရွား​နိုင္ရန္အ​တြက္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​ ပါ။
၂. ပိုလ်ံ​ေ​နေသာ​အဆီမ်ား​ကို ထိ​န္း​ရန္နွ​င့္ ေခြ်း​ေ​ပါက္မ်ားက်​ဥ္း​ရ​န္၊ အေ​ရ​ၿ​ပား​အစို​ဓါတ္ကို ထိ​န္း​ညွိ​နိုင္ရန္အ​တြ​က္ Powder Lotion ကို​အသံုး​ၿ​ပဳ​ပါ။
၃. ၀​က္ၿ​ခံ​ၿ​ဖ​စ​္ေ​စေ​သာ ဗက္တီး​ရီး​ယား​ပိုးမ်ား​ကို ေ​သေ​စ​ရန္နွ​င္ ၀​က္ျ​ခံမ်ား​ကို​ကု​သ​ရန္အ​တြ​က္ AC3N ကို​အသံုး​ၿ​ပဳ​ပါ။ ၄​င္းပ​စ​ၥ​ည္း မ်ား​ကို သ​င္႔ေ​န​႔​စဥ္အား​လပ္ခ်ိ​န္ေ​ပ​ၚ​မူ​တ​ည္ၿပီး ၂ ၾ​ကိမ္မွ ၃ ၾ​ကိ​မ္အထိ​အသံုး​ၿ​ပဳ​ နု​ိင္ပါ​သ​ည္။ ထို​႔​အၿ​ပ​င္ေ​န​႔​စ​ဥ္အစား​အေ​သာ​က္ အေ​န​အထိုင္နွ​င့္အသား​အေ​ရ​ထိ​န္း​ပ​စ​ၥ​ည္းမ်ား အသံုး​ၿ​ပဳ ​ေ​ပး​ပါ​က ၀​က္ျခံ​ကို ​ပိုမို​ထိ​ေ​ရာ​က္ေ​စ​နိုင္ပါ​သ​ည္။ ၄​င္းအခ်က္မ်ာအေပၚတြင္ မူ​တ​ည္ၿပီး​ေပ်ာက္ကင္းလိမ့္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

အဆီျပန္ေသာ အသားအေရအမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။မိတ္ကပ္ကိုလဲ ေန့စဥ္အသံုးျပဳပါတယ္။မည္သည့္ Acences ပစၥည္းအမ်ိုးအစားကို အသံုးျပဳနိုင္ပါသလဲ။

A: ေ​အာက္ပါ​အခ်က္မ်ား အတို​င္းလိုက္နာ​ေ​ဆာင္ရြက္သ​င့္ပါ​တ​ယ္။
၁. ေခြ်း​ေ​ပါက္အ​တြ​င္း​ရွိ အဆီမ်ား၊ဖုန္မ်ား အညစ္အေ​ၾ​ကးမ်ား​ကို ဖယ္ရွား​သန္႔စင္ရန္အ​တြ​က္ Acnes Foaming wash ကို အသံုး​ၿ​ပဳ​ သ​င့္ပါ​သ​ည္။
၂. အဆီ​မ်ားကို ထိ​န္း​သိ​မ္းရန္ႏွင့္ ဝက္ျခံေပါက္မ်ားက်ဥ္းေ​စ​ရ​န္၊ အစို​ဓါတ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ရန္အတြက္ Acnes Powder lotion ကို အသုံး​ျပဳႏိုင္ပါ​သ​ည္။
၃. ၀​က္ၿ​ခံ​ကို​ကာ​ကြယ္ရန္နွ​င့္ ေ​နေ​လာင္ဒဏ္အႏ​ၱာ​ရယ္မွ​က​င္းေ​၀း​နိုင္ရန္အ​တြ​က္ Acnes Make up Base နွ​င့္ Acnes C10 ကို​အ သံုး​ၿ​ပဳ​ နိုင္ပါ​သ​ည္။
ထို​သို​႔​လိုက္နာ​ေ​ဆာင္ရြ​က္ျခ​င္းၿ​ဖင့္ ထိ​ေ​ရာက္မွု​ကို​ရ​ရွိ​ေ​စ​မ​ည္ျဖစ္သ​ည္။

Acnes Powder Lotion ကိုဘယ္အခ်ိန္မွာ၄င္းကို အသံုးျပဳနိုင္ပါသလဲ။

အသံုး​မ​ၿ​ပဳ​ မီ​ဘူး​ေ​သခ်ာ​စြာ​လွဳပ္ပါ။ လံု​ေ​လာ​က္ေသာ​ပမာဏ​ခ​န္႕ယူ​ၿ​ပီး Acnes Powder Lotion ကို cotton Pad ၿ​ဖ​င့္အဆီ​ၿ​ပ​န္ေ​သာ မ်က္နွာ တ​စ္ျပင္လံုး​သို​႔ အသံုး​ၿ​ပဳ​ နိုင္ပါ​သ​ည္။ တ​စ္ေ​န​႔လ်​င္ န​စ္ႀ​ကိမ္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​နိုင္ပါ​သ​ည္။ မ်က္နွာ​သန္႔စင္ၿ​ပိး​ေ​နာ​က္ Acnes Powder lotion ကို အသံုး​ၿ​ပဳ​ နိုင္သ​ည္။

၀က္ျခံမ်ား ေပ်ာက္ကင္းရန္အတြက္ Acnes Powder Lotion ကိုအသံုးျပဳနိုင္ပါသလား။

အသံုး​ရန္မ​သ​င္႔ေ​တာ္ပါ။ Acnes Powder Lotion သ​ည္ အဆီမ်ား​ကို​ေလ်ာ​႔ခ်ေ​ပး​ရ​န္၊၊ ၀​က္ခံ​ကာ​ကြယ္ရ​န္၊ ေခြ်း​ေ​ပါက္မ်ားက်​ဥ္းေ​စ​ရ​န္ အတြ​က္ၿဖစ္ၿပီး ၄​င္းသ​ည္၀​က္ခံမ်ား​ကို ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ကုသႏုိင္ရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ ၀​က္ျခံ​မ်ား​ကို​ကု​သ​ရန္အတြက္ Acnes Sealing Gel ကို​အသုံး ၿ​ပု​ႏိုင္ပါ​သ​ည္။ ေက်ဇူးတင္ပါသည္။

Acnes Scar Care ကိုတစ္ပတ္ေလ်ာက္အသံုးျပဳခဲ့ေပမယ့္ ထိေရာက္မႈမေတြ့ရေသးပါဘူး။

၄​င္းအမဲ​စက္မ်ား​သ​ည္၀​က္​ခံ​ကု​သ​ၿ​ပီး​ေ​နာ​က္ ထြ​က္ေ​ပ​ၚ​လာ​ၿ​ခ​င္း​ၿ​ဖစ္သ​ည္။ ၄​င္းကို​ကု​သရန္ အန​ည္းဆံုး​အခ်ိ​န္ ၄ ပတ္ယူ​ရ​ပါ​တ​ယ္။ အမဲ​စက္ကု​သ​ရန္အ​တြ​က​္ စိတ္ရွည္ရ​န္ လို​အပ္ပါ​သ​ည္။ တ​စ္ေ​န​႔လ်​င္ ၂-၃​ၾ​ကိမ္အ​ထိ​အသံုး​ၿ​ပဳ​နု​ိင္ပါ​သ​ည္။ ေ​နေရာ​င္ေ​အာက္တြ​င္သြား​လာ​လႈပ္ရွား​မည္ဆိုလ်​င္ဦး​ထု​ပ္ ၊ေ​ၿ​ခ​အိ​တ္၊ လက္အိတ္မ်ား​ကို အသံုး​ၿ​ပဳ​ၿ​ခ​င္း​ၿ​ဖ​င့္ ကု​သ​မွု​ကို​ပိုမို​ထိ​ေ​ရာ​က္ေ​စ​ပါ​သ​ည္။

Acnes Scar care ကိုအျမင့္ဆံုးအဆင့္ ထိေရာက္မႈရွိေစရန္မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳရမည္နည္း။

၄​င္းကိုမ်က္နာ​သစ္ၿ​ပီး​ေ​နာ​က္ အမဲ​စက္အ​မာ​ရြတ္မ်ား​ေ​ပ​ၚ​တိုက္ရိုက္လိ​မ္းေ​ပး​ၿ​ခင္း​ၿ​ဖ​င့္ထိ​ေ​ရာ​က္ေ​စ​ပါ​သ​ည္။ တ​စ္ေ​န​႔လ်​င္ ၂ ၾ​ကိ​မ္သို​႔ ၃ ၾ​ကိမ္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​ နိုင္ပါ​သ​ည္။

Acnes Scar care ကိုမည္ကဲ့သို့အသံုးျပဳရမည္နည္း။

Acnes Scar care တြ​င္လု​ပ္ေ​ဆာင္ခ်​က္၃ မ်ိ​ဳး​ရွိ​ပါ​သ​ည္။ အမာ​ရြတ္မ်ား​ကို​ကု​သေ​ပး​ၿ​ခ​င္း၊ အမဲ​စက္နွ​င့္၀​က္ျခံမ်ား​ကို​ကာ​ကြယ္ကု​သေ​ပးျခင္းပ​င္ျဖစ္သ​ည္။ Acnes Scar Care ကို မ်က္နွာ​သ​စ္ၿ​ပီး​ေ​နာ​က္အမဲ​စက္အ​မာ​ရ​႔ြတ္မ်ား​ေ​ပ​ၚ​သို​႔ ေ​န​႔​စဥ္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​ေ​ပး​နိုင္ပါ​သ​ည္။ ထို​သု​ိ​႔​ကု​သေ​န​စ​ဥ္ ပိုမို​ထိ​ေ​ရာ​က္ေ​သာ​အာ​နိ​သင္ကို​ရ​ရွိ​ရန္အ​တြ​က္ ေ​နေရာ​င္ျခ​ည္ေအာက္သြား​လာ လႈပ္ရွား​ရာ​တြ​င္ ဦး​ထု​ပ္၊ Mask နွ​င့္ေ​နေ​လာင္ခံ ခ​ရင္မ္မ်ား​ကို အသံုး​ၿ​ပဳ​ၿ​ခ​င္းၿ​ဖ​င္ ပိုမို​ေ​ကာ​င္း​မြ​န္ေ​စ​ပါ​သ​ည္။ ပံု​မွန္အား​ၿ​ဖ​င္ အသ​စ္ျဖ​စ္ေ​ပ​ၚ​လာ​ေ​သာ အမဲ​စက္မ်ား​ကို ၁-၃ ပတ္အ​တြ​င္း ကု​သ​ၿ​ပီး​ေ​နာ​က္အခ်ိန္အ​န​ည္း​င​ယ္ၾ​ကာ​ၿ​ပီ​ၿ​ဖ​စ္ေသာ အမဲ​စက္မ်ား​ကို အခ်ိန္ယူ​ကု​သ​ရန္လို​ပါ​သ​ည္။ အမဲ​စက္အ​မာ​ရြတ္မ်ား​ကို ကု​သ​ရာ​တြင္စိတ္ရွည္ရန္အထူး​လို​အပ္ပါ​သ​ည္။

Acnes sealing gel ျဖင့္၀က္ျခံမ်ားကို မည္ကဲ့သို့ ကုသရမည္နည္း။အသံုးျပဳပံုကိုရွင္းျပေပးပါ။

ေ​အာက္ပါ​အဆ​င့္ ၃ ဆင့္ အတို​င္းလိုက္နာ​ေ​ဆာင္ရြက္သင့္ပါ​သ​ည္။
၁။ Acnes Foaming Wash ျ​ဖ​င့္အဆီမ်ား၊ ဖုန္မ်ား၊ အညစ္အေ​ၾ​ကးမ်ား ႏွ​င့္ ေခြ်း​ေ​ပါက္တြ​င္း​ရွိ​အဆီမ်ား​ဖယ္ရွား​ရ​န္ မ်က္နွာ​သစ္ပါ။
၂။ အဆီမ်ား​ကို​ထိ​န္း​နိုင္ရ​န္၊ ေခြ်း​ေ​ပါက္မ်ားက်​ဥ္းေ​စ​ရ​န္ႏွ​င့္ အေ​ရ​ၿ​ပား​အစို​ဓါတ္ကို​ထိ​န္းသိ​မ္းနိုင္ရန္အ​တြ​က္ Acnes Powder lotion ကို​အသံုး​ၿ​ပဳ​ပါ။
၃။ ၀​က္ျ​ခံ​ၿ​ဖ​စ္ေစေ​သာ​ဗက္တီး​ရီး​ယား​ပိုးမ်ား​ကို ေ​သေ​စ​ရန္နွ​င့္၀​က္​ျခံမ်ား​ကို​ကာ​ကြယ္ကု​သ​ရန္အ​တြ​က္ Acnes sealing gel ကို​အသံုး​ၿ​ပဳ​သ​င့္ပါ​သ​ည္။ Acnes series မ်ား​ကို တ​စ္ေ​န​႔လွ်​င္၂-၃ ၾ​ကိ​မ္အသံုး​ျပဳ ​နိုင္ပါ​သ​ည္။ ထို​႔​အျ​ပ​င္ အစား​အေ​သာ​က္အေ​န​အ ထိုင္နွ​င့္အသား​အေ​ရ​ထိ​န္း​ပ​စ​ၥ​ည္းမ်ား အသံုး​ၿ​ပဳ ​ၿ​ခ​င္း​ၿ​ဖ​င့္ ၀​က္ျ​ခံ​ကို​ပိုမို​ထိ​ေ​ရာက္စြာ ကာ​ကြယ္နိုင္မ​ည္ျ​ဖစ္သ​ည္။

Acnes sealing gel ကို၀က္ျခံေပ်ာက္ကင္းရန္အတြက္ တမ်က္နွာလံုးအသံုးျပဳခဲ့စဥ္ သံုးရက္ျကာျပီးေနာက္ မ်က္နွာျပင္မွာယားယံျပီးနီရဲလာပါတယ္။ေက်းဇူးျပဳျပီး အျကံေပးေစခ်င္ပါတယ္။

အသံုး​ၿ​ပဳ​ပံု​မွား​ယြ​င​္းေ​န​ၿ​ခ​င​္းျ​ဖစ္သ​ည္။ ၄​င​္း​ကို ၀​က​္​ၿ​ခံ​ဖု​ေ​လးမ်ား​အေ​ပ​ၚ​တြင္သာ​အသံုး​ၿ​ပဳ​ရ​န​္​ၿ​ဖ​စ​္​ၿ​ပီး မ်က္နွာ​တ​စ္ျပင္လံုး အသံုး​ၿ​ပဳ​ ရ​န္မ​ဟုတ္ပါ။ ေက်း​ဇူး​ၿ​ပဳ ​ၿ​ပီး​မွန္က​န္ေ​သာ အသံုး​ၿ​ပဳ​ န​ည္း​အတို​င္းၿ​ပန္လည္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​ေ​စခ်င္ပါ​သ​ည​္။ ထို​သို​႔​အသံုး​ၿ​ပဳ ​ျ​ခ​င္းၿ​ဖ​င​္​႔ နီ​ရဲ ယားယံ ၿ​ခ​င္းမ်ား ျ​ဖ​စ္ေ​ပ​ၚ​လာ​ေ​တာ​႔​မည္မ​ဟုတ္ပါ။

က်ြန္မက ကိုယ္၀န္ရွိေနေတာ့ ၀က္ျခံအတြက္ Acnes sealing gel ကိုအသံုးျပဳလို့ရနိုင္မလားရွင္။

ဟုတ္ကဲ​႔​အသံုး​ၿ​ပဳ​ နိုင္ပါ​တ​ယ္။ သ​င္ေ​ရာ​သ​င့္ကေ​လး​အတြက္ပါ အႏ​ၱ​ရာယ္က​င္းေ​စ​ပါ​တ​ယ္။ အန​ည္း​င​ယ္ေ​သာ ပမာဏ​ကို​ယူ​ၿ​ပီး ၀​က္ျခံ​ၿ​ဖ​စ္ေ​သာ​ေ​န​ရာ​ေ​ပ​ၚ​သို​႔ တို​႔​ၿ​ပီး​အသံုး​ၿ​ပဳ​နိုင္ပါ​သ​ည္။တ​စ္ေန​႔လ်​င္ ၂-၃​ၾ​ကိ​မ္အထိ​အသံုး​ၿ​ပဳ​နိုင္သ​ည္။ မ်က္နွာ​သ​စ္ၿ​ပီး​ေ​နာ​က္ အသံုး​ၿ​ပဳ​ နု​ိင္သ​ည္။ ေက်း​ဇူး​တင္ပါ​တ​ယ္။

Acnes sealing gel အသံုးျပဳပံုကို ရွင္းျပေပးပါ။

Acnes sealing gel ကိုမ်က္နွာ​သ​စ္ၿပီး​ေ​နာ​က္ ၀​က္ျခံ​ဖု​ေ​လးမ်ား​ေ​ပ​ၚ​သို​႔ တို​႔​ၿ​ပီး​လိ​မ္းေ​ပး​နု​ိင္ပါ​သ​ည္။ မ်က္နွာ​တ​စ္ျပင္လံုး​အသံုး​ၿ​ပဳ ရန္မ​လို​ပါ။ တ​စ္​နေ​႔လ်​င္ ၂-၃ ၾ​ကိမ္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​နိုင္ပါ​သ​ည္။

အဆီျပန္ေသာ အသားအေရအတြက္ Acnes series နွင့္မည္ကဲ့သို့ကုသရမည္ကို ေဆြးေႏြးအျကံေပးေစခ်င္ပါတယ္။

Acnes Foaming Wash ကို မ်က္နွာ​သစ္ရန္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​ပါ။ အဆီ​ၿ​ပ​န္ျခ​င္းကို သက္သာ​ေပ်ာက္က​င္း​ရန္အ​တြ​က္ Acnes Powder lotion ကို​အသံုး​ၿ​ပဳ​ပါ။ ၀​က္ၿ​ခံ​ကို​ကု​သ​ရန္အ​တြ​က္ Acnes sealing gel ကို​အသံုး​ၿ​ပဳ​နု​ိင္ပါ​သ​ည္။ ေက်း​ဇူး​ၿ​ပဳ​ၿ​ပီး ၄​င္း​သံုးမ်ိ​ဳး​ကို တြဲ​သံုး ေ​ပး​ပါ။ ေက်း​ဇူး​တင္ပါ​သ​ည္။

က်ြန္ေတာ္ကေတာ့ ႔ Acnes series ကို တစ္ပတ္အျကာအထိ အသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္။ပထမဦးစြာ Acnes foaming wash နွင့္ ၅မိနစ္အျကာ မ်က္နွာေဆးေျကာသန့္စင္ခဲ့ပါတယ္။ျပီးေနာက္ Acnes powder lotion ကိုဒုတိယအဆင့္တြင္အသံုးျပဳျပီးတတိယအဆင့္အေနျဖင့္ Acnes sealing gel ကိုတစ္မ်က္နွာလံုးလိမ္းျပီး အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ဒါေပမယ့္ က်ြန္ေတာ့္မ်က္နွာဟာ ျကမ္းျပီးေျခာက္ေသြ့လာပါတယ္။ေက်းဇူးျပဳျပီး အျကံေပးေစလိုပါတယ္။

ပထမ​အဆ​င့္နွ​င့္တတိယ​အဆ​င့္တြ​င္အသံုး​ၿ​ပဳ​ပုံ​မွား​ယြ​င္းေ​န​ၿ​ခ​င္းၿဖစ္သ​ည္။ Acnes foaming wash ကို စ​ကၠ​န္႔ ၃​၀ မွ တစ္မိ​နစ္အ​ထိ​သာ အသံုး​ၿ​ပဳ​သ​င့္ပါ​သ​ည္။ ၿ​ပီးလ်​င္ေ​ရမ်ားမ်ား​ၿ​ဖင့္ခ်က္ခ်​င္းေ​ဆးခ်​ရ​န္ လို​အပ္ပါ​သ​ည္။ Acnes sealing gel သ​ည္တစ္မ်က္နွာ​လံု​ုး​သံုး​ရန္အ​တြ​က္ မ​ဟုတ္ပါ။ ၀​က္ၿ​ခံ​ဖု​ေ​လးမ်ား​ေ​ပ​ၚ​သု​ိ​႔​တို​႔ ေ​ပး​ရန္သာ​ၿ​ဖစ္သ​ည္။ ယခု​ကဲ​႔​သို​႔​မ​ၿ​ဖစ္ရ​န္ မွန္က​န္​ေသာ အညြ​န္းအတို​င္း ၿ​ပန္လည္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​ေ​စခ်င္ပါ​သ​ည္။

Acnes Silky make up base ကိုဘယ္လိုအသံုးျပဳရပါမလဲ။

အသံုး​မ​ၿ​ပဳ​ မီ ဘူး​ကို​ေ​သခ်ာ​စြာ​လွဳ​ပ္ၿ​ခ​င္း​ၿ​ဖင့္ ခ​ရင္မ္ကဲ​႔​သို​႔​ၿ​ဖစ္လာ​မည္ကို​ေ​တြ​႔​ရ​လိ​မ့္မ​ည္။ ၄​င္းေ​နာ​က္မ်က္နွာ​အနွံ​႕​အသံုး​ၿ​ပဳ​ နု​ိင္သ​ည္။ ၿ​ပီးလွ်​င္ေ​ပါင္ဒါ (သို​႔) ခ​ရင္မ္ပါတ္ဖ္ တစ္ခု​ခု​အသံုး​ၿ​ပဳ​ နိုင္ပါ​သ​ည္။

Acnes Vitamin Cream ကိုဘယ္လိုအသံုးျပဳရမလဲ။

မ်က္နွာ​သန္႔စင္ၿပီး​ေ​နာ​က္ ခ​ရင္မ္ကို လံု​ေ​လာ​က္ေ​သာ​ပမာဏ​ခ​န္႔ယူ​ၿ​ပီး မ်က္နွာ​တစ္ျ​ပင္လံုး​အသံုး​ၿ​ပဳ​ပါ။ အထူး​သ​ၿ​ဖင့္၀​က္ျ​ခံ ​ၿ​ဖ​စ္ၿပီး ေ​နာက္မ်က္နွာ အသား​အေ​ရ​ၾ​က​မ္းတ​မ္းၿ​ခ​င္း မဲ​ည​စ္ ၿ​ခ​င္းမ်ား​ကို​ၿ​ပန္လ​ည္ေ​ကာ​ငး္မြန္လာ​ေ​စ​ပါ​သ​ည္။ ခ​ရင္မ္ကို အသား​အေ​ရ​တြ​င္း စိ​မ္ဝ​င္ေ​အာင္လိ​မ္းေ​ပး​ပါ။ ေ​န​႔​စဥ္အိပ္ယာ​မ​၀င္မီ​အသံုး​ေ​ပး​နိုင္ပါ​သ​ည္။

အသားအေရ ျကည္လင္၀င္းပေစရန္ ဗီတာမင္ခရမ္ ကိုေန့စဥ္အသံုးျပဳနိုင္ပါသလား။

ဟုတ္ကဲ​႔​အသံုး​ၿ​ပဳ​ နု​ိင္ပါ​တ​ယ္။ မ်က္နွာ​သန္႔စ​င္းၿ​ပီး​ေ​နာ​က္ ဗီ​တာ​မ​င္ ခ​ရင္မ္ကို တစ္မ်က္နွာ​လံု​ုး​အသံုး​ၿ​ပဳ​နု​ိင္ပါ​သ​ည္။ ၿ​ဖ​ည္း​ညွ​င္း​စြာ​နွိ​ိ​ပ္ၿ​ပီး​ အသံုး​ၿ​ပဳ​ ရံု​ၿ​ဖ​င့္ အေ​ရ​ၿ​ပား​အတြ​င္းသို​႔​စိ​မ့္ဝင္နိုင္ပါ​သ​ည္။ တ​စ္​ေန​႔လ်င္တ​စ္ႀ​ကိမ္မွ နွ​စ္ႀ​ကိမ္အ​ထိ​အသံုး​ၿ​ပဳ​ နိုင္ပါ​သ​ည္။

အမဲစက္အနည္းငယ္ရွိေသာ အသားအေရအတြက္ ဗီတာမင္ခရမ္ ကို အသံုးျပဳနိုင္ပါသလား။

သ​င့္အသား​အေ​ရ​တြ​င္ အမဲ​စက္မ်ား​ရွိ​ေ​နေ​သးလ်​င္ Acnes C10 ကို​အသံုး​ၿ​ပဳ​ နု​ိင္ပါ​သ​ည္။ Acnes Vitamin Cream ကို အမဲ​စက္မ်ား​သ​က္သာ​လာ​ၿ​ပီး​ေ​နာက္တြင္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​ နိုင္ပါ​သ​ည္။

Acnes Vitamin Cream ကိုတစ္ေန့လ်င္ ၂ ျကိမ္အသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္။အဲဒီေနာက္မွာ မ်က္နွာေပၚမွာ ၀က္ျခံေသးေသးေလးမ်ား ေပါက္လာပါတယ္။ထို့ေျကာင့္ Acnes Vitamin Cream သံုးစြဲျခင္းကိုရပ္ဆိုင္းခဲ့ပါတယ္။ခရမ္ေတြ နို့ရည္ေတြကို အရင္ကတစ္ခါမွ အသံုးမျပဳခဲ့ပါဘူး။ အခုဘာလုပ္သင့္သလဲဆိုတာကို အႀကံဥာဏ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။

ရာသီ​ဥတု၊ ပ​တ္၀​န္က်င္နွ​င့္ေလ​ထုမ်ား​ေ​ၾ​ကာင့္လ​ည္း မ်က္နွာက်ိ​န္းစပ္ၿ​ပီး​ယားယံ​ၿ​ခ​င္းမ်ား​ၿ​ဖစ္လာ​တတ္ပါ​သ​ည္။ ၄​င္းဗီ​တာ​မင္ခ​ရင္မ္သ​ည္၀​က္ျခံ​ၿ​ဖ​စ္ၿပီး​ေ​သာ အသား​အေ​ရ​ကို ၾ​ကည္လ​င္၀​င္းပေ​စ​ၿ​ပီး ပိုမို​ေခ်ာ​ေ​မြ​႔​လာ​ေ​စ​ပါ​သ​ည္။ ထို​႔​ၿ​ပ​င္၀​က္ၿ​ခံ​ထပ္မ​ၿ​ဖ​စ္ေအာင္လ​ည္း ကာ​ကြယ္တား​ဆီး​ေ​ပး နု​ိင္ပါ​သ​ည္။ ထို​႔ေ​ၾ​ကာ​င့္ ယခု​အေ​ၿ​ခ​အေ​န​တြ​င္ ပံု​မွန္အ​သား​အရည္ရ​ရွိ​သ​ည့္အထိ​ရက္အ​န​ည္းငယ္ခ​န္႔ေ​စာင့္ ဆို​င္း​ၿ​ပီး မွန္က​န္ေသာ အညႊ​န္းအတို​င္းၿ​ပန္လ​ည္အသံုး​ၿ​ပဳ​ေ​စခ်င္ပါ​သ​ည္။ အသံုး​ၿ​ပဳ​ ရာ​တြ​င္ခ​ရင္မ္ကို​အန​ညး္ငယ္သာ အသံုး​ၿ​ပဳ​သ​င့္ပါ​သ​ည္။ ေက်း​ဇူး​တင္ပါ​သ​ည္။

က်ြန္မမ်က္နွာမွာ ၀က္ျခံနည္းနည္းရွိပါတယ္။က်ြန္မ Acnes Powder lotion ကိုနွစ္ရက္ဆက္တိုက္ အသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္။တစ္ေန့ကို နွစ္ၾကိမ္အသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္။Acnes Vitamin Cream ကိုလည္းအသားအေရ ၾကည္လင္ျပီးစိုေျပေစရန္အတြက္ တြဲဖက္အသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္။ဒါေပမယ့္ မ်က္နွာေတြဘာေၾကာင့္မွန္းမသိ ယားယံျပီး အနီေရာင္အစက္မ်ားေပါက္လာပါတယ္။ေက်းဇူးျပဳျပီးအျကံဥာဏ္မ်ား ေပးေစခ်င္ပါတယ္ရွင္။

အေ​ၾ​ကာ​င္း​ကေ​တာ့ သ​င့္မ်က္နွာ​မွာ​၀​က္ၿခံ​ရွိ​ေ​န​တဲ​႔​အတြ​က္ ည​လိ​မ္ခ​ရင္မ္ေ​တြ​ကို ၀​က္ၿ​ခံ​မေပ်ာက္မခ်​င္း အသံုး​မ​ၿ​ပဳ​ သ​င့္ပါ​ဘူး။ Acnes Powder Lotion နွ​င့္Acnes Vitamin Cream ကို​အသံုး​ၿ​ပဳ​ၿ​ခ​င္း​ကို ၃-၅ ရ​က္ခ​န္႔ရပ္ဆု​ိ​င္း​ပစ္ပါ။ အသား​အေ​ရ ပံု​မွန္အေ​ၿ​ခ​အေ​န ၿ​ပ​န္ေ​ရာ​က္ၿ​ပီး ဆိုလ်​င္ Acnes Powder Lotion ကို​၀​က္ၿ​ခံ​ကို ထပ္မ​ၿ​ဖ​စ္ေအာင္ကာ​ကြယ္ရန္အ​တြ​က္ အသံုး​မျ​ပဳ​ပါ။Acnes Vitamin Cream ကို ၀​က္ၿ​ခံမ်ား ေပ်ာက္က​င္းၿပီး​ေ​နာက္အ​သား​အေ​ရ​ၿ​ပန္လ​ည္ ၾကည္လင္ရန္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​ နိုင္ပါ​သ​ည္။

Acnes Creamy wash နွင့္ Acnes Vitamin Cream ကိုတြဲဖက္ျပီးအသံုးျပဳနိုင္ပါသလား။

ေက်း​ဇူး​ၿ​ပဳ​ၿ​ပီး ေ​အာက္ပါ​အခ်က္အ​တို​င္း္ လိုက္နာ​ေ​ဆာင္ရြက္သ​င့္ပါ​သ​ည္။ ၁။ မ်​က္ႏွာ​သန္႔စင္ရ​န္ Acnes Creamy Wash ကို​အသံုး​ၿ​ပဳ​ ပါ။ Acnes Vitamin Cream ကို ည​အိပ္ယာ​မ​၀င္မီ​အသံုး​ၿ​ပဳ​ပါ။ Acnes series ကို​တ​စ္ေ​န​႔လ်​င္၂-၃​ၾ​ကိမ္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​ ပါ။ စိ​တ္ေက်​နပ္မွု​ရွိ​လိ​မ့္မ​ည္ ဟု​ေမွ်ာ္လ​င့္ပါ​သ​ည္။ ေက်း​ဇူး​တင္ပါ​သ​ည္။

Acnes Washing Bar ကိုမည္ကဲ့သို့အသံုးျပဳရပါသလဲ။

ခႏ​ၶာ​ကိုယ္နွ​င့္မ်က္နွာ​ရွိ​၀​က္ျခံ​ဖု​ေ​လးမ်ား​ကို​ကာ​ကြယ္ရ​န္ အတြက္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​နု​ိင္ပါ​သ​ည္။ တ​စ္ေ​န​႔လ်​င္ တ​စ္ၾ​ကိမ္မွ​နွ​စ္ႀကိမ္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​ နု​ိင္ပါသ​ည္။

Acnes Series ထဲမွမိတ္ကပ္ကို အသံုးျပဳခ်င္ပါတယ္ရွင့္။Acnes compact powder မ်ားရွိပါသလားရွင့္။

Acnes Series ထဲ​မွာ Acnes Compact powder ကို​ေ​တာ​႔​မ​ရ ရွိ​နို​င္ေ​ၾ​ကာ​င္း ေက်း​ဇူး​တင္စြာ​ၿ​ဖ​င့္ေ​ၾ​ကာ​င္းၾ​ကား​ပါ​ရေ​စ​ရွ​င့္။ သု​ိ​႔ေ​သာ္လ​ည္း Acnes Make up base ကို Apo Teenie compact powder မွ အေ​ရာင္သံုးမ်ိ​ဳး​ရွိ​သ​ည့္အန​က္ သ​င့္အသား​အေ​ရာ​င္ႏွစ္လိုက္ဖက္မႈ​ရွိ​ေ​သာ အေ​ရာင္ကို​ေ​ရြးခ်ယ္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​နိုင္ပါ​သ​ည္။ ေက်​နပ္လိ​မ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါ​သ​ည္။ ေက်း​ဇူး​တင္ပါ​သ​ည္။

က်ြန္ုပ္မ်က္နွာသည္ ၀က္ျခံမ်ားရွိျပီး အဆီျပန္ေသာအသားအေရ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။AC creamy wash ကိုသံုးခဲ့ပါတယ္။သို့ေသာ္ အဆီနွင့္ ၀က္ျခံမ်ားေလ်ာ့ပါးသြားျခင္းမရွိပါ။ေက်းဇူးျပဳျပီး အၾကံဥာဏ္ေပးဖို့ေတာင္းဆိုပါတယ္။

မ်က္နွာ​သစ္ရာ​တြ​င္AC 3F ကို​ေ​ၿ​ပာ​င္း​လဲ​အသံုး​ၿ​ပဳ​ၿ​ခ​င္းျ​ဖ​င္ပိုမို​ထိ ေ​ရာ​က္ေ​စ​နိုင္ပါ​သ​ည္။ T-Zone area နွ​င့္ေခြ်း​ေ​ပါက္က်​ယ္ေသာ ေ​န​ရာ မ်ား​ကို​အဆီ​ထိ​န္းရန္အ​တြ​က္ ACOS ကို​တြဲ​ဖ​က္အသံုး​ၿ​ပဳ​ သ​င့္ပါ​သ​ည္။ေ​နာက္ဆံုး​အဆ​င့္တြ​င္၀​က္ၿ​ခံ​အတြ​က္ AC3N ကို​၀​က္ျ​ခံ​ဖု မ်ား ေ​ပ​ၚ​သို​႔ တိုက္ရို​က္ အသံုး​ၿ​ပဳ​ နိုင္ပါ​သ​ည္။ တ​စ္ေ​န​႔လ်​င္၂-၃ ၾ​ကိ မ္ အသံုး ၿ​ပဳ​ နု​ိင္ပါ​သ​ည္။

က်ြန္ုပ္မ်က္နွာမွာ ၀က္ျခံမ်ားစြာေပါက္ေနပါတယ္။၀က္ျခံကို treatment လုပ္ဖုိ့အတြက္ ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္။ဒါေပမယ့္ တို့းတက္မႈမရွိခဲ့ပါဘူး။ေက်းဇူးျပဳျပီး အၾကံဥာဏ္ေပးနိုင္ မလား။

ေက်း​ဇူး​ၿ​ပဳ​ၿ​ပီး ေ​အာက္ပါ​အတို​င္းလိုက္နာ​ေ​ဆာင္ရြ​က္ၾက​ည့္ပါ။
(၁)ပထမ​ဦး​စြာ Acnes Creamy Wash သို​႔ Acnes Foaming Wash ကိုမ်က္နွာ​သန္႔စင္ရန္အ​တြက္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​ပါ။
(၂) ဒုတိယ​အဆ​င့္တြ​င္ ၿ​ပည္တ​ည္ေ​နေသာ​၀​က္ၿ​ခံ​ဖုမ်ား​ကို​ကု​သရ​န္အတြ​က္ Acnes Sealing Jell or Acnes Offensive Cream ကို​အသံုး​ၿ​ပဳ​ နိုင္ပါ​သ​ည္။
(၃) ေ​နာက္ဆံုး​အဆ​င့္တြ​င္ အဆီ​ထိ​န္း​ရန္နွင့္ ၀​က္ျ​ခံ​ထပ္မံ​ၿ​ဖစ္ပြား​ၿ​ခ​င္း ကို​ကာ ကြယ္ရ​န္ Acnes Oil Solution ကို​အသံုး​ၿ​ပဳ​နု​ိင္ပါ​သ​ည္။

AC3W နဲ႔ Powder lotion ကိုအသံုးျပဳေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ဝက္ၿခံ ေတြက မ်က္နွာမွာ ေပါက္ၿမဲေပါက္ေနပါ တယ္။ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ၊ ဝက္ၿခံေပ်ာက္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရပါ႔မလဲ။

Acnes creamy wash နဲ​႔ powder lotion ေ​တြ​ဟာ​၀​က္ျခံ​အတြက္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​ ရ​တဲ​႔​ပ​စ​ၥ​ည္းမ်ား မ​ဟု​တ္ၾက​ပါ​ဘူး။ အဲ​ဒါ​ေ​ၾ​ကာင့္- Acnes Creamy wash ကိုမ်က္နွာ​သစ္ရ​န္အတြက္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​ပါ။ ၀​က္ျခံ​ဖုမ်ား​ေပ်ာက္ကင္းအရန္အ​တြ​က္ Acnes Sealing Jell ကို​အသံုး​ၿ​ပဳ​ပါ။ အဆီ​ၿံ​ပန္ၿ​ခင္းက​င္းေ​၀း​ရန္အ​တြ​က္ Acnes Oil Remover ကို​အသံုး​ျ​ပဳႏ​ိုင္ပါ​သ​ည္။ ေက်​နပ္လိ​မ့္မယ္လို​႔ ေမ်ာ္လင့္ပါတယ္​။ ေက်းဇူးတင္ပါတ​ယ္။

အသက္က ၁၄ နွစ္ရွိပါၿပီး ဝက္ၿခံအတြက္ Acnes ကို သံုးနိုင္မလား။

ဟုတ္ကဲ​႔ အသံုး​ၿ​ပဳ​ နု​ိင္ပါ​တ​ာယ္။ ေ​အာက္ပါ​အဆင့္အတု​ိ​င္းအသံုး​ၿ​ပဳ​ ရန္လို​အပ္ပါ​သ​ည္။
(1) Acnes Creamy wash သု​ိ​႔ Acnes Foaming Wash ကိုမ်က္နွာ​သစ္ရန္အ​တြက္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​ပါ။
(2) Acnes Offensive cream သို​႔ Acnes sealing Jell ကို​၀​က္ျခံ​ေပ်ာက္ကင္းရန္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​ပါ။ အဆီ​ၿ​ပန္ျခင္းကို​ထိ​န္းသိ​မ္း​နိုင္ရန္အ​တြက္ Acnes Oil Solution ကို အသံုး​ၿ​ပဳ​နု​ိင္ပါ​သ​ည္။

Acnes Creamy wash 50 g ကို ေစ်းနွုန္း (------ ) ျဖင့္ဝယ္ယူ အသံုးျပဳခဲ့ ပါသည္။ ထုတ္လုပ္ရက္စြဲ ၂ ၈.၆.၀၇၊ ကုန္ဆံုးရက္ ၆.၁၂ ျဖစ္ၿပီး၊ lot နံပါတ္ FJ24 ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းပစၥည္းကို အသံုးျပဳလုပ္ရာတြင္ အျမွဳပ္မထြက္ပါ။ ၄င္းပစၥည္းသည္ အတုအပပစၥည္းမ်ားလား သိပါရေစ။

ယခု​ကဲ​႔​သို​႔ အေ​ၾ​ကာင္းၾကား​ၿ​ခ​င္းအတြ​က္ ေက်း​ဇူး​အထူး​တင္ပါ​သ​ည။္ သ​င္၏ေ​ရး​သား​ေ​ဖာ္ျ​ပခ်က္အ​ရ ကြ်ႏုပ္တို​႔​ပ​စ​ၥ​ည္းထုတ္လုပ္ရက္စြဲႏ​ွ​င့္ ၄င္း​ပ​စ​ၥ​ည္း၏ ထုတ္လုပ္ရက္စြဲ​မွာ( ၅) ႏွစ္ခန္႕ကြာ​ၿ​ခား​ေ​န​ပါ​သ​ည္။ ထို​႔ေ​ၾ​ကာ​င့္၄င္း​ပ​စ​ၥ​ည္းဆက္လက္သံုး​စြဲ​ၿ​ခ​င္း​ကို ရပ္ဆို​င္း​ၿ​ပီး ေက်း​ဇူး​ၿ​ပဳ​ ၍ စ⁠စ္ေ​ဆး​ရ​န္ company သု​ိ​႔​ပို​႔ေ​ပး ေ​စ​ၿ​ခ​င္းပါ​သ​ည္။ ေ​သခ်ာ​စြာ စ⁠စ္ေ​ဆး​ၿ​ပီးလွ်​င္ အေ​ၿ​ဖ​ကိုတိက်​စြာ​ၿ​ပန္လ​ည္ေျဖ​ၾ​ကား​ေ​ပး​ပါ​မ​ည္။ ေက်း​ဇူး​တင္စြာ​ၿ​ဖ​င့္။

Acnes Creamy Wash ဘယ္လိုအသံုးျပဳ ရမလဲသိပါရေစ။

Acnes Creamy Wash ကို ပဲ​ပိ​စပ္တ​စ္ေ​စ​႔​စာ​ခ​န္႔ ယူ​ၿ​ပီး​လက္ထဲ​ထ​ည့္ၿပီးေရ​အန​ည္းငယ္ႏွင့္ဂရုတစိုက္စကၠန္႔ ၃၀ မွ ၁မိနစ္ခန္႔ ႏွိပ္နယ္ေပးပါ။
ပိုး​သား​ကဲ​႔​သို​႔ႏ​ူး​ညံ့​သန္႔ရွင္းေသာအသားေရရရွိရန္ေရမ်ားမ်ားျဖင့္ေဆးေၾကာပါ။

Acnes Foaming Wash မ်က္နွာသစ္ကို တစ္ေနသံုးႀကိမ္ အသံုးျပဳေနပါသည္ ၅-မိနစ္ခန္္႔ၾကာေအာင္ အေရ ျပားေပၚထားၿပီး အသံုးျပဳပါသည္္။ ယခု အေရျပားတြန္္႔ၿပီး ေနေလာင္ခံရသလို ခံစားေနရပါသည္္။ ေက်းဇူးျပဳ ၿပီး အႀကံဥာဏ္ေလးေပးရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။

အေ​ရ​ၿ​ပား​ေ​ပ​ၚ​တြ​င္္ အခ်ိ​န္္​ၾ​ကာ​ၿ​မ​င္္​႔​စြာ​ထား​မ​ည့္္​အစား စ​ကၠ​န္္​႔-၃​၀ မွ တ​စ္္ မိ​နစ္ခ​န္္​႔​ထား​ၿ​ပီး ေ​ရမ်ားမ်ား​ၿ​ဖ​င့္္ ခ်က္ခ်​င္း​ဆး​ေ​ၾ​ကာ​သင့္ပါ​သ​ည္္။ အညြ​န္း​အတို​င္းမွန္ကန္စြာ​အသံုး​ၿ​ပဳလွ်​င္အေ​ရ​ၿ​ပား​တြ​န္႔ျခင္း ၊ ေ​န ေ​လာ​င္ျခင္းကဲ​႔​သို​႔ေ​သာ ခံစား​မွဳ​တစ္စံု​တစ္ရာ​ၿ​ဖစ္မ​လာ​နိုင္ပါ။ သံုး​စြဲ​ၿ​ခင္​းကိုအထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Acnes Foaming Wash ကိုအသံုးျပဳၿပီးေနာက္ Acnes Cramy wash ကိုအသံုးျပဳပါတယ္။ Acnes Creamy Wash ကို တစ္မ်က္ႏွာတစ္ခုလံုးလိမ္္းၿပီး တစ္လခန္႔အသံုးျပဳၿပီးတဲ႔အခါမွာ အသားအေရဟာ ေျခာက္္ေသြ႔ လာၿပီး၊ အစက္အေပ်ာက္အမ်ားႀကီး ထြက္လာပါတယ္္။ ဘာေၾကာင့္္ပါလဲ။

သင္အ​သံု​ုး​ၿ​ပဳ​ပံု​ေ​တြ မွား​ယြ​င္္းေ​နေသာ​ေ​ၾ​ကာ င့္ျဖစ္ပါတယ္Acnes Foaming Wash  ကို မ​နက္အ​သံုး​ၿ​ပဳလွ်​င္ Acnes Creamy Wash ကို ညေ​န​ပို​င္းတြင္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​သ​င့္ပါ​သ​ည္။ Acnes Sealing Gel  သ​ည္၀​က္ျခံ​ဖု​ေ​လးမ်ား​ေ​ပ​ၚ​သို​႔​တို​႔​ၿ​ပီး​အသံုး​ၿ​ပဳ​ရ​ရန္ျဖစ္သ​ည္။ တစ္မ်က္နွာ​လံုး အသံုး​ၿ​ပဳ​ရန္မ​သ​င္႔ေ​တာ္ပါ။ အညႊ​န္းတို​င္း​မွန္ကန္စြာ​ၿ​ပ​န္ လည္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​ၿ​ခ​င္း​ၿ​ဖင့္မ်က္နွာ​အသား​အေ​ရေ​ၿ​ခာ​က္ေ​သြ​႔​ၿ​ခ​င္းနွ​င့္၀​က္ျခံမ်ား​ေလ်ာ့က်​လာ​ပါ​လိ​မ့္မည္။

Acnes Foaming Wash ကု ိ ဘယ္လို အသံုး ျပဳ ရ မ လဲ သိ ပါ ရေ စ။

Acnes Foaming Wash  ကို လ​က္၀ါး​ထဲ​သို​႔​လံု​ေ​လာ​က္ေသာ​ပမာဏ​ခ​န္႔ညွစ္ယူ​ပါ။ ရ​ရွိ​လာ​ေ​သာ​အၿ​မွုပ္မ်ား​ကိုသ​င္၏မ်က္နွာ​ၿ​ပ​င္ေ​ပ​ၚ​သု​ိ​႔ စ​ကၠ​န္႔ ၃​၀ မွ တစ္မိ​နစ္ခ​န္႔ေ​သခ်ာ​စြာ​နွိပ္န​ယ္ေပး​ပါ။ သန္႔စင္ေခ်ာမြတ္ေ​စ​ရ​န္ေ​ရမ်ားမ်ား​ၿ​ဖ​င္႔ေ​ဆး ေ​ၾ​ကာ​ပါ။ တ​စ္ေ​န​႔လ်​င္ ၂ ၾ​ကိ​မ္ မွ ၃ ၾ​ကိ​မ္ အသံုး ၿ​ပဳ​နိုင္ပါ​သ​ည္။

အမာရြတ္နဲ႔အမဲစက္မ်ားကို ဘယ္လိုကုသရပါမလဲ။ Acnes make up remover sheet ကို မ်က္နွာ သန္႔စင္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳနိုင္ပါ သလား။

ေက်းဇူးၿပု၍ ေအာက္ပါ​အတို​င္း လိုက္နာ​ေ​ဆာင္ရြက္ပါ။
(၁) Acnes Creamy wash (သု​ိ​႔) Acnes Foaming Wash ကိုမ်က္နွာ​သစ္ပါ။
(၂) Acnes powder Lotion (သု​ိ​႔) Acnes Scar Care ကို အမဲ​စက္ကု​သ​ရန္အ​တြက္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​ပါ။
(၃) Acnes Oil remover sheet ကို အဆီ​ထိန္း ရန္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​ပါ။ AC10 ကို​အမဲ​စက္အ​မာ​ရြတ္မ်ား​အတြက္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​ပါ။
ထု​ိ​႔​အၿ​ပ​င္ ဆဲ​လ္ေ​သမ်ား မိတ္ကပ္မ်ား​ကို ဖယ္ရွား​နိုင္ရန္အ​တြ​က္ Acnes Make up remover Sheet ကို​အသံုး​ၿ​ပဳ​နိုင္ပါ​သ​ည္။ သ​င္၏ လို​အပ္ခ်​က​္ေ​ပ​ၚ​တြင္မူ​တ​ည္ၿပီး အထက္ပါပ​စ​ၥ​ည္းမ်ား​ကို​တ​စ္ေ​န​႔ လ်​င္၂-ၾ​ကိမ္မွ ၃-ၾ​ကိ​မ္အသံုး​ၿ​ပဳ​နု​ိင္ပါ​သ​ည္။ ေ​နေရာ​င္ေ​အာက္သြား​လာ လွုပ္ရွား​မည္ဆိုလွ်​င္ဦး​ထု​ပ္ေ​ဆာ​င္းရန္ႏွင့္ေနေ​လာင္ခံ​ခ​ရင္အ​သံုး​ျ​ပဳ​ ရန္မေ​မ​႔​သ​င့္ပါ။
ထု​ိ​႔​ၿ​ပ​င္ အမဲ​စက္အ​မာ​ရြတ္မ်ား​ကို​ထိ​ေ​ရာက္စြာ ကာ​ကြယ္နိုင္ရန္အ​တြ​က္ အစား​အေ​သာ​က္ေ​န​အထိုင္အ​ၿ​ပ​င္အသား​အေ​ရ ထိ​န္းသိ​မ္းေ​သာ ပ​စ​ၥ​ည္းမ်ား​ကို​ဂရု​တ​စိုက္သံုး​ေ​ပး​ၿ​ခ​င္း​ၿ​ဖင့္ထိ​ေ​ရာ​က္ေ​သာ အက်ိ​ဳးေက်း​ဇူး​ကို​ရ​ရွိ​ေ​စ​မ​ည္ျ​ဖစ္သ​ည္။

Acnes Make up remover sheet ဘယ္လို အသံုး ၿ ပဳ ရ မ လဲ သိ ပါ ရေ စ။

sheet တစ္ခု​ကို​ယူ​ပါ ၿ​ပီးလွ်​င္ၾ​က​မ္း​တ​မ္းၿပီး​ေ​ခ​ၽႊ​းေ​ပါက္မ်ား​ပိ​တ္ေ​န​ၿ​ပီး ၀​က္ၿ​ခံ​နွ​င့္ဆား​၀​က္ျခံမ်ား​ရွိ​သည္ဟု​ထ​င္ေ​သာ အစိတ္အ​ပို​င္းမ်ား အား​လံုး​ကို ေ​ၿ​ဖး​ည​င္း​စြာ​ဖယ္ရွား​ပါ။တစ္ခါ​တစ္ရံ​အသံုး​ၿ​ပဳ​နိုင္ပါ​သ​ည္။ တစ္ရက္လွ်​င္ႏွစ္ႀကိမ္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​နိုင္သ​ည္။

ဝက္ၿခံျပည္တည္ေသာ ျပည္ဖုမ်ား ကုသရန္အတြက္ Acnes sealing gel ကို မ်က္ႏွာတစ္ျပင္လံုးလိမ္းၿပီး ၅ ရက္ေလာက္အၾကာမွာ ဘာေၾကာင့္မွန္းမသိ မ်က္နွာနီရဲလာၿပီး ယားယံလာပါတယ္။ ဘာဆက္လုပ္သ င့္သလဲဆိုတာ အႀကံဥာဏ္ေပးပါ။

<h5 style=”line-height:2;”>Acnes Sealing gel ကို မွား​ယြ​င​္း​စြာ သံုး​စြဲ​ခဲ​႔​မိ​တာ​ေ​ၾ​ကာ​င့္ ၿ​ဖစ္ပါ​တ​ယ္။ ၄​င္း​သ​ည္ မ်က္နွာ​တ​စ္ျပင္လံုး​သံုး​စြဲ​ရန္အ​တြ​က္မ​ဟုတ္ပါ။ ၿ​ပည္တ​ည္ေ​နေသာ ၀​က္ၿ​ခံ​ဖုမ်ား​ေ​ပ​ၚ​သို​႔​တို​႔ျ​ပီးအသံုး​ၿ​ပဳ​ရန္သာ​ၿ​ဖစ္ပါ​သ​ည္။ အညႊ​န္း​အတို​င္း မွန္ကန္စြာ​ၿ​ပန္လည္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​ၿ​ခ​င္းျ​ဖ​င့္ ၀​က္ျခံမ်ား​ေလ်ာ​႔​ပါး​လာ​ပါ​လိ​မ့္မ​ည္။ မ်က္နွာ​သစ္ရန္အ​တြ​က္ Acnes Cleanser ကို​အသံုး​ၿ​ပဳ​ၿ​ပီးအဆီ​ၿ​ပ​န္ျ​ခ​င္း​ကို ထိ​န္း​နိုင္ရန္အ​တြ​က္ Acnes powder Lotion ကို​အသံုး​ၿ​ပဳ​နိုင္ပါ​သ​ည္။</h5>

ျပည္တည္ေနေသာ ဝက္ၿခံဖုေတြကိုဘယ္လို treatment လုပ္ရမလဲ။

ပထမ​ဦး​စြာ သ​င့္ရဲ​႕မ်က္နွာ​ကို AC3W or AC3F နဲ​႔​စ​ကၠ​န္႔၃​၀ အတြ​င္းနွိပ္န​ယ္ၿ​ပီး ေ​ရမ်ားမ်ား​နွ​င္႔ေ​ဆး​ေ​ၾ​ကာ​ပါ။ ဒုတိယ​အေ​န​ၿ​ဖ​င့္ ACOS အ န​ည္း​ငယ္ယူ​ၿ​ပီး​ကို လ​က္ေခ်ာ​င္းေ​လးမ်ား​ၿ​ဖ​င့္အဆီ​ၿ​ပ​န္ေ​သာ​ေ​န​ရာႏ​ွ​င့္ေ​ခ​ၽႊ​းေ​ပါက္က်​ယ္ေသာ​ေ​န​ရာမ်ား​ကို လိ​မ္းေ​ပး​ပါ။ ေ​နာက္ဆံုး​အဆင့္အေ​န​ၿ​ဖ​င့္ ACD ကို ၿ​ပည္တ​ည္ေ​နေသာ အဖု​ကေ​လးမ်ား​ေ​ပ​ၚ​သို​႔ တို​႔ေ​ပး​နိုင္ပါ​သ​ည္။ တ​စ္ေ​န​႔လွ်​င္၂ – ၃ ၾ​ကိ​မ္အသံုး​ၿ​ပဳ​နိုင္ပါ​သ​ည္။ ေက်း​ဇူး​တင္ပါ​သ​ည္။

Erythromycin ကို အရင္က ဝက္ၿခံကုသရန္အတြက္ အသံုးျပဳခဲ႔ေပမယ့္ ထိေရာက္မႈုမရွိပါ။ Acnes Sealing gel ကို ဝက္ၿခံအတြက္ေျပာၿပီး ကုသၿပီးေနာက္ မ်က္နွာတြင္ယားယံၿပီး အလြန္ပူစပ္သကဲ့သို႔ ခံစားရပါသည္။ မည္သည့္ပစၥည္းက ကၽြန္ုပ္အေရျပားနွင့္ သင့္ေတာ္ၿပီး အသံုးျပဳသင့္သလဲ သိပါရေစ။

အသား​အေ​ရ​ထိ​န္း​ပ​စ​ၥ​ည္း​တစ္ခု​ခု​ကို​အသံုး​ၿ​ပဳ​ေ​တာ​႔​မည္ဆိုလ်င္အသံုး​မ​ၿ​ပဳ​မီ ဦး​စြာ​စ​မ္း​သပ္မွု​ၿ​ပဳ​လုပ္ရ​န္လို​အပ္ပါ​သ​ည္။ အက​ယ္၍ သင့္အသား​အေ​ရ​တြ​င္ပံု​မွန္မ​ဟု​တ္ေ​သာ ၿ​ဖစ္စဥ္မ်ားၿ​ဖ​စ္ေ​ပ​ၚ​လာ​ပါ​က အသံုး​ၿ​ပဳ​ၿ​ခ​င္း​ကို ခ်က္ခ်​င္းရပ္တ​န္႔ပါ။ ၀​က္ျခံ ကို​အေ​ကာ​​္းင​ဆံုး​ကာ​ကြယ္ကု​သ​ရန္အ​တြ​က္Acnes Creamy wash ၿ​ဖ​င့္ မ်က္နွာ​သစ္ပါ။ Acnes Oil solution ကို​အဆီ​ထိ​န္း​ရန္နွ​င့္Acnes sealong gel ကို ၀​က္ျခံကု​သ​ရန္အ​တြ​က္ အသံုး​ၿ​ပဳ​ၿ​ခ​င္း အထိ​ေ​ရာက္ဆံုး အာ​နိ​သင္ကို​ရ​ရွိ​ေ​စ​မ​ည္ ၿ​ဖစ္ပါ​သ​ည္။ ၀​က္ၿ​ခံမ်ား​ေပ်ာက္က​င္း​သြား​ပါ​က Acnes Sealing gel အသံုး​ၿ​ပဳ​ေ​န​ၿ​ခ​င္း​ကိုရ​ပ္ၿ​ပီး Acnes Vitamin Cream ကို ၀​က္ျခံ​ေ​ၾ​ကာင့္ ပ်က္စီး​သြား​ေ​သာ ၿ​ပန္လ​ည္ေ​ကာ​င္း​မြ​န္ေစ​ရန္အ​တြ​က္ဆက္လက္အ​သံုး ၿ​ပဳ နိုင္ပါ​သ​ည​္။ ေက်​နပ္မႈ​အထူး​ရ​ရွိ​မည္ဟု ေမွ်ာ္လ​င့္ပါ​သ​ည​္။

Acnes Oil Remover paper ကို ဘယ္လို အသံုးျပဳရမလဲ။

အဆီမ်ား​ေ​သာ T zone area (သို​႔) ေခြ်း​ေ​ပါက္မ်ား​ရွိ​ပိုလွ်ံ​ေ​နေသာ​အဆီမ်ား​နွ​င့္ဖုန္မ်ား ကို​ဖယ္ရွား​နိုင္ရန္အ​တြ​က္အသံုး​ၿ​ပဳ နိုင္ပါ​သ​ည္။ အခ်ိန္မေ​ရြး​အသံုး​ၿ​ပဳ​နိုင္ပါ​သ​ည္။

ကြ်နု္ပ္က အသားအေရက အဆီျပန္တဲ့ အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါတယ္။ ဝက္ၿခံမ်ားကို ဘယ္လို ကုသရမလဲဆိုတာ ေက်းဇူးျပဳၿပီးေျပာျပေပးပါ။

ဤ​အခ်​က္ ၃ခ်က္ကို​လိုက္နာ​ေ​ဆာင္ရြက္သ​င့္ပါ​တ​ယ္။
၁. Acnes Foaming Wash ကို​ေခြ်း​ေ​ပါက္တြ​င္း​ရွိ ဖုန္အ​ညစ္အ ေ​ၾ​ကးမ်ား​ကို​ဖယ္ရွား​နိုင္ရန္အ​တြက္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​ပါ။
၂. ပိုလ်ွံ​ေ​နေသာ​အဆီမ်ား​ကို​ထိ​န္း​ရန္နွ​င့္ေခြ်း​ေ​ပါက္မ်ား က်​ဥ္းရ​န္၊အေ​ရ​ၿ​ပား​အစု​ိ ဓါတ္ကို​ထိ​န္း​ညွိ​ေ​ပး​ရန္အ​တြ​က္ Powder Lotion ကို​အသံုး​ၿ​ပဳ​ပါ။
၃. ၀​က္ျ​ခံ​ၿ​ဖ​စ္ေသာ​ဗက္တီး​ရီး​ယား​ပိုးမ်ား​ကို ကု​သ​ရန္အ​တြ​က္ Acnes Sealing Gel ကို​အသံုး​ၿ​ပဳ​ပါ။ ၄​င္းAcnes series မ်ား​ကို တ​စ္ေ​န​႔လ်​င္၂ ၾ​ကိမ္မွ​၃​ၾ​ကိမ္အ​ထိ​အသံုး​ၿ​ပဳ​နိုင္ပါ​သ​ည္။ ထို​႔​ၿ​ပ​င္ ေ​န​႔​စ​ဥ္အစား​အေ​သာက္အေ​န​အထို​င္ၤႏွင့္အသား​အေ​ရ​ထိ​န္းပ​စ​ၥ​ည္းမ်ား အသံုး​ၿ​ပဳ​ပါ​က​ပိုမို​ၿ​ပီး​ထိ​ေ​ရာ​က္ေ​စ​ပါ​သ​ည္။

အဆီျပန္ေသာ အသားအေရ အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါတယ္။ မိတ္ကပ္ကိုလည္း ေန႔စဥ္အသံုးျပဳပါတယ္။ မည္သည့္ Acnes ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားကို အသံုးျပဳနုိင္ပါ သလဲ။

ဤ​အခ်​က္၃ခ်က္ကို​လိုက္နာ​ေ​ဆာင္ရြက္သ​င့္ပါ​တ​ယ္။
၁. Acnes Foaming Wash ကို ေခြ်း​ေ​ပါက္တြ​င္း​ရွိ ဖုန္အ​ညစ္အ ေ​ၾ​ကးမ်ား​ကို ဖယ္ရွား​နိုင္ရန္အ​တြက္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​ပါ။
၂. ပိုလ်ွံ​ေ​နေသာ​အဆီမ်ား​ကို ထိ​န္း​ရန္နွ​င့္ေခြ်း​ေ​ပါက္မ်ားက်​ဥ္းရ​န္။ အေ​ရ​ၿ​ပား အစို​ဓါတ္ကို​ထိန္းညွိ​ေ​ပး​ရန္အ​တြ​က္Powder Lotion ကို​အသံုး​ၿ​ပဳ​ပါ။
၃. ၀​က္ျခံ​ၿ​ဖ​စ္ေ​သာ ဗက္တီး​ရီး​ယား​ပိုးမ်ား​ကို ကု​သရ​န္အတြ​က္ Acnes Sealing Gel ကို​အသံုး​ၿ​ပဳ​ပါ။ ၄​င္း Acnes series မ်ား​ကို တ​စ္ေ​န​႔လ်​င္၂ ၾ​ကိမ္မွ​၃​ၾ​ကိမ္အ​ထိ​အသံုး​ၿ​ပဳ​နိုင္ပါ​သ​ည္။
ထို​႔​ၿ​ပ​င္ေ​န​႔​စ​ဥ္အစား​အေ​သာက္အေ​န​အထိုင္နွ​င့္အသား​အေ​ရ​ထိ​န္း​စ​ၥ​ည္းမ်ား အသံုး​ၿ​ပဳ​ပါ​က​ပိုမို​ၿ​ပီး​ထိ​ေ​ရာ​က္ေ​စ​ပါ​သ​ည္။

က်မကေတာ့ Acnes C10 ကိုေရာင္းခ်ေန သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ C10 ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္နဲ႔ ထိေရာက္မႈအေၾကာင္းကို ေသခ်ာနားလည္မႈမရွိလို႔ ေက်းဇူးျပဳၿပီး ကူညီေပးနိုင္မလာရွင့္

AC 10 သည္သ​န္႔စ​င္ၿပီး ဗီ​တာ​မင္စီ ၁​၀% ေ​ဖာ္ျမဴ​လာ​ၿ​ဖ​င္ထုတ္လုပ္ထား​ၿ​ပီး အေ​ရ​ၿ​ပား​အတြ​င္း​ပို​င္းအလႊ​ာ​ထိ​ထိုး​ေ​ဖာ​က္ႏို္္​င္ၿ​ပီး အမဲ​စက္အ​မာ​ရြတ္မ်ား​ကို ဖယ္ရွား​သန္႔စ​င္ေ​ပး​ၿ​ပီး melanin မ်ား​ကိုတားဆီး​ဖယ္ရွား​နိုင္စြ​မ္း​ရွိ​သ​ည​္။ ထို​႔ေ​ၾ​ကာ​င​္​႔​အမဲ​စက္မ်ား ကို​တေ​ၿ​ဖး​ေ​ၿ​ဖး​ေလ်ာ​႔​ပါး လာ​ေ​စ​ပါ​သ​ည​္။အသား​အေ​ရ​အတြ​က​္Collagen မ်ား​ကို ေ​ထာက္ကူ​အား​ေ​ပး​ၿ​ပီး ၀​က​္​ၿ​ခံ​အမာ​ရြတ္မ်ား​ကို​လ​ည​္း ေခ်ာ​ေ​မြ​႔ပ်ာက္က​င​္းေ​စ​သ​ည​္။ တ​စ​္ေ​န​႔လွ်င္နွ​စ​္​ၾ​ကိ​မ​္ အသံုး​ၿ​ပဳ​နိုင္သ​ည​္။ (မ​နက္ည) ။ အမဲ​စက္အ​မာ​ရြတ္မ်ား​ကို​ကု​သေ​န​စဥ္တြ​င​္ စိတ္ရွည္သ​ည​္း​ခံ​ရန္လို​ပါ​သ​ည​္။ ေ​နေရာ​င​္​ၿ​ခ​ည​္ေ​အာက္သြား​လာ​လႈပ္ရွားမည္ဆိုလွ်​င​္ ဦး​ထု​ပ​္၊ Mask သု​ိ​႔ ေ​နေ​လာင္ခံ​ခ​ရင္မ္တစ္ခု​ခု အသံုး​ၿ​ပဳ​သ​င​္​႔​ပါ​သ​ည​္။ ေ​ရ​ခဲ​ေ​သ​တၱာ​၏​သန​္​႔​ရွ​င​္းေ​သာ tray ထဲ​သု​ိ​႔​ထ​ည​့္ျ​ပီး အသံုး​ၿ​ပဳ​နို​င​္​ၿ​ပီး ေ​နေရာ​င​္​ၿ​ခ​ည​္ႏွ​င​့္ တိုက္ရိုက္ထိ​ၿ​ခ​င​္း​မွ​ရွာ​င​္​ၾ​ကဥ္ရ​ပါ​မ​ည​္။

AC10 ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္နွင့္ ထိေရာက္မႈက ဘာလဲ။

AC 10 သည္သ​န​္​႔​စ​င​္​ၿ​ပီး ဗီ​တာ​မင္စီ ၁​၀% ေ​ဖာ​္​ၿ​မဴ​လာ​ၿ​ဖ​င​့္​ထုတ္လုပ္ထား​ၿ​ပီး အေ​ရ​ၿ​ပား​အတြ​င​္း​ပို​င​္း​အလႊ​ာ​ထိ​ထိုး​ေ​ဖာက္နို​င​္​ၿ​ပီး အမဲ​စက္အ​မာ​ရြတ္မ်ား ကို​ဖယ္ရွား​သန​္​႔​စ​င​္ေ​ပး​ၿ​ပီး melanin မ်ား​ကိုတားဆီး​ဖယ္ရွား​နိုင္စြ​မ​္း​ရွိ​သ​ည္။ ထို​႔ေ​ၾ​ကာင့္အမဲ​စက္မ်ား​ကို တေ​ၿ​ဖး​ေ​ၿ​ဖး​ေလ်ာ​႔​ပါး​လာ​ေ​စ​ပါ​သ​ည​္။ အသား​အေ​ရ​အတြ​က္Collagen မ်ား​ကို ေ​ထာက္ကူ​အား​ေ​ပး​ၿ​ပီး ၀​က​္​ၿ​ခံ​အမာ​ရြတ္မ်ား​ကို​လ​ည္း ခ်ာ​ေ​မြ​႔ေပ်ာက္က​င္းေစ​သ​ည္။ တ​စ္ေ​န​႔လွ်င္ၤႏွစ္​ႀကိ​မ္အသံုး​ၿ​ပဳ​နိုင္သ​ည္။ (မ​နက္ည) ။ Ac 10 ကို​အမဲ​စက္မ်ား ကု​သ​ရာ​နွ​င့္အသား​အေ​ရေခ်ာ​ေ​မြ​႔​တ​င​္း​ရ​င​္းေ​စ​ရ​န​္ အတြက္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​နိုင္ပါ​သ​ည​္။တ​စ​္ေ​န​႔လွ်​င​္ နွ​စ​္​ၾ​ကိမ္မ​နက္ည မ်က္နွာ​သ​စ​္​ၿ​ပီး​တို​င​္း အသံုး​ၿ​ပဳ​နိုင္ပါ​သ​ည​္။

AC 10 တြင္ပါဝင္ေသာ ဗီတာမင္စီ၏ ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနကို ရွင္းျပပါ။ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

AC10 တြင္ပါ၀င္ေသာ ဗီတာမင္​စီ​၏ လု​ပ္ေဆာင္​ခ်က္မ်ား
1. Melanin ၿ​ဖ​စ​္ေ​ပ​ၚေ​စေ​သာ အေ​ၿ​ခ​အေ​နမ်ား​း​ကို တား​ဆီ​ေ​ပး​ၿ​ပီး Melanin’s ၿ​ဖ​စ္ေ​စေ​သာ အေ​ရာ​င္ျခယ္ဆဲလ္မ်ား​ကို ဖယ္ရွား​ေ​ပး​သန္႔စင္ေပးျခင္း
2. အေ​ရ​ၿ​ပား​ဓါတ္တိုး​မွုမ်ား​ကို​ဖယ္ရွား​ေ​ပး​ၿ​ခ​ငင္း၊
3.အသား​အေ​ရ​တ​င္းရင္းမႈရွိေစရန္အတြက္ဆဲလ္မ်ား​၏ လု​ပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား​ကို အား​ၿ​ဖ​ည​့္ တိုး​တ​က္ေစျခင္း
4. ေ​သြး​လွ​ည့္ပတ္မႈ​ကို ေ​ကာ​င္း​မြ​န္ေစ​ၿ​ပီး အသား​အေ​ရ​ကို​ၾ​ကည္လ​င္ေ​ၿ​ပာ​င္းလဲ​ေ​စ​ၿ​ခ​င္း၊
5. အဆီ​ၿ​ပ​န္ျခင္းကို ထိ​န္းညႈိ​ေ​ပး​နို​င္ျခင္းတို​႔​ပဲ ၿ​ဖစ္ပါ​တယ္ရွ​င္။

အမဲစက္နွင့္အမာရြတ္အတြက္ AC 10 ကို အသံုးျပဳလို႔ ရနိုင္ပါသလားရွင္။

Acnes C10 ကို​အမဲ​စက္နွ​င္႔ အမာ​ရြတ္အ​တြက္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​နိုင္ပါ​သ​ည္။ ၿ​ပြန္ကေ​လး​ကို​ညင္သာ​စြာ ဖိ​ၿ​ပီး​တစ္စက္မွ​နွစ္စက္ခ​န္လက္ဖ​၀ါး​ထဲ​သို​႔​ထ​ည့္ၿပီးမ်က္နွာ​ၿ​ပင္ေ​ပ​ၚ​သို​႔လ​က္ေခ်ာ​င္းေ​လးမ်ား​ၿ​ဖ​င္ေ​ၿ​ဖး​ည​င္းစြာ​နွိပ္နယ္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​နိုင္သ​ည္။ တ​စ္ေ​န​႔လွ်င္နွ​စ္ႀကိမ္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​နိုင္သ​ည္။

AC C10 ကို နွစ္ႀကိမ္ထက္မက အသံုးျပဳနိုင္ပါသလား၊ တစ္ေန႔လွ်င္ႏွစ္ႀကိမ္ထက္ပိုၿပီး အသံုးျပဳနိုင္ပါသလား။ AC 10 ကို အသံုးျပဳၿပီးလွ်င္ ဗီတာမင္ခရင္မ္ကို ေရာအသံု:ျပဳနိုင္ပါသလား။ မ်က္နွာေပၚကဝက္ၿခံေတြကို ကာကြယ္ဖို႔ ဘယ္ပစၥည္းကို ေရြးခ်ယ္ အသံုးျပဳသင့္ပါလဲ။

AC 10 ၏ အသံုး​ၿ​ပဳ​ရန္သ​င့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ​ပမာဏ​မွာ ၁-စက္မွ ၂-စ​က္ျဖစ္ပါ​သ​ည္။  သု​ိ​႔ေ​သာ္သင္အ​လု​ိ​ရွိလ်​င္ ၂-စက္ထက္ပို​၍ေ​သာ္လ​ည္းေ​ကာ​င္း၊ ၂-ၾ​ကိမ္ထ​က္ပို​ၿ​ပီး​ေ​သာ္လ​ည္းေ​ကာ​င္းအသံုး​ၿ​ပဳ​နိုင္ပါ​သ​ည္။ Ac Vitamin  cream ကို​လ​ည္း AC 10 သံုး​ၿ​ပီး ၁​၀-မိ​နစ္ခ​န္႔အၾ​ကာ​တြင္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​နိုင္ပါ​သ​ည္။ ၀​က္ၿ​ခံ​ကာ​ကြ​ယ္ၿ​ခင္လွ်​င္ Oxy deep wash နွ​င္မ်က္နွာ​သ​စ္ၿ​ပီး အဆီ​ထိ​န္းပ​စ​ၥ​ည္းတစ္ခု​ခု အသံုး​ၿ​ပဳ​ၿ​ခ​င္းၿ​ဖ​င့္ကာ​ကြယ္နိုင္ပါ​သ​ည္။ ဤ​အေ​ၾ​ကာ​င္း​အရာ​နွ​င့္ပတ္သ​တ္ၿ​ပီး ေက်​နပ္လိ​မ့္မည္ဟု​ေမွ်ာ္လ​င့္ပါ​သ​ည္။

Acnes C10 ဟာ ဝက္ၿခံမ်ားကုိ ေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္ပါ သလား။

သန္ံစင္ၿပီး Vitamin C ေ​ဖာ္ျ​မဴ​လာ​ၿ​ဖ​င့္ အေ​ကာ​င္းဆံုး​ေ​ဖာ္စပ္ထား​ေ​သာ​ေ​ၾ​ကာ​င္ AC 10 ကို အသံုး​ၿ​ပဳ​သ​င့္ပါ​သ​ည္။ အေ​ရ​ၿ​ပား​၏​ဖြဲ​႔​စ​ည္း​တ​ည္ေ​ဆာက္ရာ​တြ​င္အဓိ​ကက်ေ​သာ အပို​င္းျ​ဖ​စ္ေ​သာ keratin layer ထိ​ထိုး​ေ​ဖာက္နိုင္စြ​မ္းရွိ​ၿ​ပီး အမဲ​စက္အ​မာ​ရြတ္မ်ား​ကို ဖယ္ရွား​သန္႔စင္နိုင္ပါ​သ​ည္။ အမဲ​စက္မ်ား​ကို ေ​မွး​မွိ​န္ေ​စ​ၿ​ပီး မ​ၿ​ဖ​စ္ေ​ပ​ၚေ​အာင္လ​ည္း​တားဆီး​နိုင္စြ​မ္းရွိ​ပါ​သ​ည္။ ထု​ိ​႔ေ​ၾ​ကာ​င့္အမဲ​႔​စက္မ်ား ကို တ​စ္ေျဖး​ေ​ၿ​ဖး​ၿ​ဖဴ​ ၀​င္းေ​တာက္ပ​လာ​ေ​စ​ပါ​သ​ည္။ အသား​အေ​ရ​ကို တ​င္းရ​င္းေ​စ​ၿ​ပီး ေခ်ာ​ေ​မြ​႔​လွ​ပ​လာ​ေ​စ​သ​ည္။

အမဲစက္ႏွင့္အမာရြတ္မ်ားအတြက္ AC 10ကို အခ်ိန္မည္မွ်ၾကာသည္အထိ အသံုးျပဳရမည္နည္း။

၄​င္း​တို​႔​ကို​ေလွ်ာ့ခ်​ရန္အ​တြ​က္ ၄-ပတ္ခ​န္႔ အခ်ိန္ယူ​ရ​ပါ​မ​ည္။ တ​စ္ေ​န​႔လွ်​င္ႏွစ္ႀကိ​မ္ မ​နက္တ​စ္ႀကိ​မ္ည​တ​စ္ႀကိမ္္အသံုး​ၿ​ပဳ​နိုင္သ​ည္။ အမဲ​စက္အ​မာ​ရြတ္မ်ား ကု​သေ​န​စဥ္အ​တြင္းစိတ္ရွည္ရ​န္လို​အပ္ပါ​သ​ည္။ ထို​သု​ိ​႔​ကု​သ​မွဳ​ ခံယူ​ေ​န​စဥ္အ​တြ​င္းေ​နေရာ​င​္ေ​အာက္သို​႔​သြားလွ်​င္ ဦး​ထု​တ္၊ Mask နွ​င့္ ေ​နေ​လာင္ခံ​ခ​ရင္မ္ကို​ပါ​ဂရု​တစ္စို​က္ သံုး​ေ​ပးလ်င္ပို​ၿ​ပီး​ထိ​ေ​ရာ​က္ေစ​ပါ​သ​ည္။

က်မ၏နွာေခါင္းတြင္ ေနေလာင္ခံထားရသည္အေၾကာင္းမွာ အလုပ္အတြက္ ေနပူထဲတြင္ မၾကာခဏသြား လာရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ႔သို႔ေသာ ေနေလာင္ျခင္း ဒဏ္ရာအတြက္ AC 10 ကို အသံုးျပဳ နိုင္ပါသလား။ သိပါရေစ။

AC 10 ကို ေ​နေ​လာင္ဒဏ္ထိ​ေ​သာ​အသား​အေ​ရေ​ပ​ၚ​သို​႔ အသံုး​ၿ​ပဳ​နိုင္ပါ​သ​ည္။ လို​အပ္ေ​သာ​ပမာဏ​ခ​န္႔တစ္စက္မွ နွစ္စ​က္) ၿ​ပြန္ကေ​လး​ကို ေ​ၿ​ဖး​ညွ​င္းစြာ​ဖိ​ညွ​စ္ၿ​ပီးလ​က္၀ါး​တြ​င္းသို​႔​ထ​ည​္​႔္ပါ ၿ​ပီးလွ်​င္ မ်က္နွာ​ၿ​ပ​င္ေ​ပ​ၚ​သို​႔ လ​က္ေခ်ာ​င္း​ကေ​လးမ်ား​ၿ​ဖ​င့္ ညွင္သာ​စြာ​နွိပ္န​ယ္ၿပီး အသား​တြ​င္း​စိ​မ့္ဝင္​အာင္လိ​မ္းပါ။ တ​စ္ေ​န​႔လွ်​င္ နွ​စ္ႀကိ​မ္(မ​နက္ည) အသံုး​ၿ​ပဳ​နိုင္သ​ည္။ ပိုမို​ထိ​ေ​ရာ​က္ေ​စ​ရန္အ​တြ​က္ေ​နေ​လာင္ခံ​ခ​ရင္မ္ကို​ပါ​တြဲ​ဖက္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​ပါ။

ကၽြႏု္ပ္မ်က္နွာေပၚက ေက်ာက္ေပါက္မာမ်ားကို ဘယ္လိုကုသ ေပ်ာက္ကင္းနိုင္မလဲ သိပါရေစ။

ေက်ာ​က္ေ​ပါက္မာ​ကဲ​႔​သို​႔ေ​သာ ခ်ိ​ဳပ္ခြက္အ​မာ​ရြတ္မ်ား​သ​ည္၀​က္ၿ​ခံ​ေ​ၾ​ကာ​င့္ ၿ​ဖစ္ခဲ​႔​သည္ဆိုလွ်​င္ AC 10 ကို အသံုး​ၿ​ပဳ​နိ​ဳင္သ​ည္။ ထို​သု​ိ​႔​မ​ဟုတ္ပဲ​အၿ​ခား​ေ​သာ အေ​ၾ​ကာ​င္းအရာမ်ား​ေၾကာင့္ ၿ​ဖစ္ခဲ​႔​သည္​ဆို​လွ်င္ ဆရာဝန္သို​႔ Beauty Salon မ်ားတြင္ သြား​ေ​ရာ​က္ၿ​ပီး ေ​ဆး​ကု​သ​ႏုိင္​ပါ​သ​ည္။

က်မ၏နွာေခါင္းတြင္ ေနေလာင္ခံထားရသည့္အေၾကာင္းမွာ အလုပ္အတြက္ ေနပူထဲတြင္ မၾကာခဏ သြား လာရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ႔သို႔ေသာ ေနေလာင္ျခင္ းဒဏ္ရာအတြက္ AC 10 ကို အသံုးျပဳ နိုင္ပါသလား။ သိပါရေစ။

AC 10 ကို ေ​နေ​လာင္ဒဏ္ထိ​ေ​သာ​အသား​အေ​ရေ​ပ​ၚ​သို​႔ အသံုး​ၿ​ပဳ​နိုင္ပါ​သ​ည​္။ လို​အပ​္ေ​သာ​ပမာဏ​ခ​န္ (တစ္စက္မွ နွစ္စ​က္) ၿ​ပြန္ကေ​လး​ကို ေ​ၿ​ဖး​ညွ​င္း​စြာ​ဖိ​ညွ​စ္ၿပီး လ​က္ဝါးတြင္းသိုထည့္ပါ။  ၿ​ပီးလွ်​င္မ်က္နွာ​ၿ​ပ​င္ေ​ပ​ၚ​သို​႔ လ​က္ေခ်ာ​င္းကေ​လးမ်ား​ၿ​ဖ​င့္ ညွင္သာ​စြာ​နွိပ္န​ယ္ၿ​ပီး အသား​တြ​င္း​စိ​မ့္ဝင္ေ​အာင္လိ​မ္းပါ။ တ​စ္ေ​န​႔လွ်​င္ႏွစ္ႀကိ​မ္(မ​နက္ည)  အသံုး​ၿ​ပဳ​နိုင္သ​ည္။ ပိုမို​ထိ​ေ​ရာ​က္ေ​စ​ရန္အ​တြ​က္ေ​နေ​လာင္ခံ​ခ​ရင္မ္ကို​ပါ​တြဲ​ဖက္အ​သံုး​ၿ​ပဳ​ပါ။

ကြ်န္ေတာ္မွာ အမဲစက္ျဖစ္ေနတာ ၇ နွစ္ ၈ နွစ္ရွိ ခဲ႔ပါၿပီ။ AC 10 ကို အသံုးျပဳနိုင္ပါသလား။

အသံုး​ၿ​ပဳ​နိုင္ပါ​သ​ည္။ အခ်ိန္ယူ​ၿ​ပီး ကု​သ​ရန္လဲ​လို​ပါ​သ​ည္။ အမဲ​စက္အ​မာ​ရြတ္မ်ား ကု​သခ်ိန္တြင္စိတ္ရွည္ရန္လ​ည္း လို​အပ္ပါ​သ​ည္။ ေ​နေရာ​င္ေ​အာ​က္သြား​လာ​လွဳပ္ရွား​မည္ဆိုလွ်​င္ေ​နေ​လာင္ခံ​ခ​ရင္မ္ႏွ​င့္တြဲ​ဖ​က္အသံုး​ၿ​ပဳလွ်င္ ပို​ၿ​ပီး​သ​င့္ေတာ္ပါ​သ​ည္။

က်မအမဲစက္မ်ားအတြက္လိမ္းရန္ AC 10 ကိုဝယ္ခဲ႔ၿပီးပါၿပီး ။ တစ္ေန႔လ်င္ ဘယ္နွစ္ႀကိမ္ အသံုးျပဳလို႔ရသလဲ။ မ်က္နွာသစ္ဆပ္ျပာကိုေရာ ဘယ္လိုအမ်ိဳးအစားထဲက သံုးသင့္ပါသလဲရွင့္...

Acnes C10 အမဲ​စက္အ​မာ​ရြတ္မ်ား​အတြ​က္ တ​စ္ေ​န​႔လ်င္နွ​စ္ႀ​ကိ​မ္အသံုး​ၿ​ပဳ နိုင္ပါ သ​ည္။ (မ​နက္တ​စ္ၾ​ကိ​မ္ည​တ​စ္ႀကိ​မ္)။ ၄​င္း​အၿ​ပ​င္ Acnes Vitamin Cleanser ကို ေ​န​႔​စ​ဥ္သံုးမ်က္နွာ​သစ္အ​ၿ​ဖ​စ္ အသံုး​ၿ​ပဳ​နိုင္ပါ​သ​ည္။  Rohto Mentholatum မွ ထုတ္လုပ္လို​က္ေ​သာ ၄​င္းထုတ္ကုန္အ​သစ္မွာ ၀​က္ျခံ​ကာ ကြယ္ရန္အ​ထိ​ေ​ရာက္ဆံုး ပ​စ​ၥ​ည္း​ၿ​ဖစ္ပါ​သ​ည္။
၄​င္း​တြ​င္ဗီ​တာ​မ​င္ E,C, B3, B5 မ်ား​ပါ​၀​င္ၿ​ပီး အသား​အေ​ရ​ကို​ၿ​ပန္လ​ည္ျပဳ ​ၿ​ပင္နိုင္သ​ည့္အၿ​ပ​င္အမဲ​စက္မ်ား ကို​တ​စ္ေ​ၿ​ဖး​ေ​ၿ​ဖး ေ​မွး​မွိန္လာ​ေ​စ​ပါ​သ​ည္။