300 က်ပ္သက္သာမဲ့အခြင့္အေရး သင္သိၿပီးၿပီလား?

NEW V.ROHTO , V.ROHTO COOL , V.ROHTO DRYEYE ၀ယ္ယူအသုံးၿပဳရင္း (300)က်ပ္ ၿပန္လည္ရရွိမဲ့အခြင့္အေရးၾကီးလာပါၿပီ….

ဘူးခြံတစ္ခုၿပန္ေပးၿပီး (300) က်ပ္ Discount ရယူလိုက္ၾကရေအာင္

promotion ကာလ = (15.11.2018 မွ 15.1.2019) အထိေနာ္….

Share this:

About The Author

rohto_admin

No Comments

Leave a Reply